Informacje ogólne

 

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w zakupach dokonywanych w Pasote dalej jako „Pasote”, oraz strony internetowej Pasote www.pasote.pl zwanej dalej "stroną Pasote". Administratorem danych osobowych w Pasote jest Paweł Solarz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Pasote Paweł Solarz” z siedzibą w miejscowości Cedry Małe, przy ul. Długa 10, 83 – 020 Cedry Małe, NIP: 6040202836, REGON: 380172347. Adres do korespondencji elektronicznej z administratorem danych: rodo@pasote.pl .

 

 

  1. Dane osobowe

 

    Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1781 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 344 z późniejszymi zmianami).

    Administrator gromadzi i przetwarza informacje podawane dobrowolnie przez Klientów Pasote. Pasote dla złożenia zamówienia wymaga podania przez Klienta oznaczonych danych osobowych. Niepodanie wskazywanych przez Pasote danych osobowych każdorazowo skutkuje brakiem możliwości zamówienia produktów w Pasote. W ramach działalności Pasote gromadzone i przetwarzane są następujące dane Klientów: nazwisko, imię, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres zamieszkania do dostawy towarów.

    Ponadto Administrator może zapisywać informacje o parametrach połączenia sieciowego Klientów Pasote w postaci zwłaszcza adresów IP. Dane te gromadzone są w celach technicznych, związanych z administracją serwerami wykorzystywanymi w działalności Pasote oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.

    Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności Klientów Pasote i informacji oraz danych osobowych przekazanych w związku z działalnością Pasote, a dotyczących Klientów Pasote. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

    Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 RODO. Dane osobowe będą:

        przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

        zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 RODO za niezgodne z pierwotnymi celami;

        adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

        prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

        przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą;

        przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

    W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających bieżącą działalność Sklepu Internetowego, udostępnianych np. przez firmę Google, dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy ze Administratorem.

 

III. Podstawy prawne

 

    Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta Pasote jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

    Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.

    W pozostałych celach dane osobowe Klientów Pasote mogą być przetwarzane na podstawie:

        obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych w ramach Pasote rozliczane są zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

        niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami Pasote, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

    Dane osobowe Klientów, przetwarzane w celach związanych z obsługą zakupów oraz reklamacji, będą przetwarzane w okresie realizacji zakupów i zamówień Klientów. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres dostosowany do terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń Klientów z tytułu zamówień złożonych w Pasote, który co do zasady wynosi obecnie dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami 6 lat od dnia zrealizowania zamówienia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody przez Klienta.

 

  1. Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcami danych Klientów Sklepu Internetowego mogą być podmioty realizujące na zlecenie  zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, kancelarie prawne , uprawnione organy państwowe.

  1. Twoje prawa w ochronie danych osobowych

 

    Z uwagi na dobrowolny charakter podania swoich danych osobowych, osoby fizyczne będące Klientami Pasote, w zakresie wynikającym z art. 15 – 21 RODO mają prawo do:

        dostępu do swoich danych osobowych;

        sprostowania swoich danych osobowych;

        usunięcia swoich danych osobowych, chyba że przekazane dane osobowe są nadal niezbędne do realizacji wskazanych w niniejszej Polityce celów przetwarzania lub pomimo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta Pasote istnieje inna ważna podstawa prawna dla ich dalszego przetwarzania oraz wówczas, gdy dalsze przetwarzanie przekazanych przez Klienta Pasote danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego w zakresie wynikającym z przepisów RODO; do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora.

        ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli przekazane dane osobowe są nieprawidłowe (na okres sprawdzenia ich prawidłowości przez Administratora) lub przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem lub przetwarzanie przekazanych danych osobowych nie jest już niezbędne do realizacji celów ich przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – na czas weryfikacji podstaw wniesionego sprzeciwu;

        przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 20 RODO.

        do sprzeciwu, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 21 RODO.

    W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dotyczą przetwarzane dane osobowe, w tym każda osoba fizyczna będąca Klientem Pasote może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz ważność ewentualnych pozostałych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 

  1. Naruszenie ochrony danych osobowych

 

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłoszą każdy przypadek naruszenia organowi nadzorczemu –  Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin, Administrator dołączy wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

 

    POLITYKA COOKIES

 

    Domeny internetowe wykorzystywane do funkcjonowania Pasote wykorzystują pliki cookies, w granicach wynikających z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

    Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta w związku z korzystaniem ze strony Pasote. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie domen internetowych wykorzystywanych do prowadzenia strony Pasote.

    Stosowane w działalności strony Pasote pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować stronę Pasote indywidualnie każdemu Klientowi. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

    W ramach działalności strony Pasote wykorzystywane trzy rodzaje plików cookies:

        cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta strony Pasote i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Klienta strony Pasote. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta strony Pasote;

        cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta strony Pasote i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta strony Pasote. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta strony Pasote;

        cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji usługobiorcy w zakresie zawartości strony Pasote, lepiej zorganizować jego układ. „Analityczne” cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony Pasote przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty usługobiorcy na stronie stronie Pasote. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony Pasote.

    Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze strony Pasote. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.

    W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

    Strona Pasote korzysta z usług dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w postaci narzędzi Google Analitics oraz Google Tag Manager. Narzędzia te analizują ruch w Serwisie i pozwalają lepiej dopasowywać wygląd stronę Pasote do preferencji poszczególnych Klientów oraz wyświetlać spersonalizowane reklamy Google Ads. Szczegółowe informacje dotyczące używania przez Google danych Klientów pozyskanych z domen internetowych strony Pasote dostępne są tutaj: Google Prywatność i warunki - https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

    Każdy Klient strony Pasote może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzeń Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

    Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, warto skorzystać z pliku pomocy przeglądarki wykorzystywanej przez Klienta do korzystania ze strony Pasote. Informacje te dostępne są poprzez wciśnięcie klawisza F1 w przeglądarce. Ponadto, odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz: Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge.

    Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

    Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej strony Pasote.

 

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i cookies.